אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית

לימודי תעודה

.ביחידה מתקיימות מספר תכניות שבסיום הלימודים בהן ניתנת תעודה מוכרת 

:ראה פרוט ליד כל תכנית